W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), oraz wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000), informuję Państwa, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALKAR Finanse Ubezpieczenia Sławomir Szłapka z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Przewoźników 40

Inspektor Ochrony Danych

Informuję, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Damian Dębicki. Dane kontaktowe do inspektora: drogą elektroniczną na adres email: iod@alkar-ubezpieczenia.pl  lub pisemnie na adres ALKAR Finanse Ubezpieczenia Sławomir Szłapka

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest sprzedaż produktów ubezpieczeniowych polegająca na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności zmierzających do zawierania lub zawieraniu umów, uczestniczeniu w ich wykonywaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).

Odbiorca danych osobowych

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

1. podmiotom upoważnionym do udostępnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. tj.

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • Inter Risk TU S.A.
 • GOTHAER TU S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Proama poprzez Asist Sp. z o.o.
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. poprzez Asist Sp. z o.o.
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • You Can Drive poprzez Asist Sp. z o.o.

2. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są  dostawcy usług, w tym m.in. usług IT, usług likwidacji szkód, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.

Przetwarzanie danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne .

Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Informacje o prawie dostępu do treści danych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie (bez dodatkowych warunków). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Warunek, wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.